Özel Dedektif Ücretleri

ÖZEL DEDEKTİF ÜCRETLERİ

Özel dedektif ücretleri, suça teşebbüse Anayasanın maddesinde yer verilmiştir ve buna göre müşterilerinden alacakları taleplere göre ücretler değişebilecektir. Çünkü, dedektiflik mesleği; uygun koşullarda yapılması gereken ve esnek çalışma düzenine sahip olan bir meslek grubudur. Çalışmalar dahilinde ele alınan kişilerin suça teşebbüsten sorumlu tutulabilmesi için suç işleme kastıyla hareket etmesi, suçu işlemeye uygun hareketleri yapmaya başlaması ve kendi elinde, ihtiyacında olmayan nedenlerden dolayı suç tanımında yer alan eylemin tamamlanamamış olması gerekmektedir.

Özel dedektif görüşü: “Teşebbüste suçun objektif unsurları tamam olmakta ancak diğer objektif unsurunda eksiklik bulunmamaktadır. Teşebbüs aşamasında kalmış suçlarda yasal tanıma göre eksik kalan husus, sırf hareket suçlarında icra hareketlerinin tamamlanmamış olmasıdır. Suçun yasal tanımında ayrıca dedektif neticeye yer verilen suçlar açısından ise, icra hareketlerinin tamamlanamaması veya icra hareketleri tamamlanmış olmasına rağmen neticenin gerçekleşmemesi eksik kalan hususu oluşturmaktadır”.

Suçun özel görünüş biçileri

Teşebbüs:

Özel dedektif ücretleri hakkında doğrudan bir değişiklik yapabilir; bu suç parçalara bölünebildiğinden teşebbüs aşamasında kalması mümkündür. Çünkü suçun tamamlanması için malın alınması ya da toplu haldeki herhangi bir suç unsurunun transfer edilmesi yetmeyip, failin egemenlik alanına girmesi de gerekmektedir. Bu ise belli bir zaman gerektirdiğinden, bu zaman esnasında hareketin yarıda kalması halinde suç teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır. Ancak dedektif çalışanlarına göre; suçun suç olayları sistemlerine bağlantı suretiyle işlenmesi halinde veri şeklindeki suç bilgilerinin ile failin hakimiyet alanına girmesi arasında saniyelerle ölçülebilecek bir zaman dilimi olacağından suçun teşebbüs aşamasında kalmasına sıklıkla rastlanmamaktadır

Hukuka aykırı olarak suç işleyen ve suçunun maddi unsuru nu, hangi yolla olursa olsun toplayan veya suç işlemeye devam eden hareketleri oluşturan durumlarda özel dedektif ücretleri doğrudan etkilenecektir. Suç teorisi açısından suçun maddi unsurlarından en önemlisi “eylem” oluşturmaktadır. Ceza hukuku açısından eylem; “hareket” veya “hareket, netice ve nedensel bağından” oluşmaktadır; zira her suç tipinde eylem unsurunun gerçekleşmesi için neticenin gerçekleşmesi aranmamaktadır, yalnızca hareketten oluşan suçlar da bulunmaktadır. Buna göre dedektif hareketin dışında neticenin ve hareketle netice arasında bulunması gereken nedensellik bağını arayacaktır.